CfzCraft Auth

CfzCraft Auth

مستقیم به جلو ، بدون سرور تأیید Minecraft.ما یک جایگزین سریع و رایگان برای Mineshafter و Mineshafter Squared ارائه می دهیم.
مستقیم به جلو ، بدون سرور تأیید Minecraft.ما یک جایگزین سریع و رایگان برای Mineshafter و Mineshafter Squared ارائه می دهیم.
cfzcraft-auth

سایت اینترنتی:

دسته بندی ها

گزینه های CfzCraft Auth برای همه سیستم عامل های دارای مجوز

Mineshafter

Mineshafter

Mineshafter یک جایگزین رایگان برای سرور اصلی تأیید اعتبار Minecraft فراهم می کند.