GoFormz

GoFormz

نرم افزاری فرم موبایل که نوعی جایگزین کردن هر نوع کاغذ را برای افزایش کارآیی و کاهش خطاها می دهد.
GoFormz یک فرم تلفن همراه و راه حل گزارش است.فرم ها و اسناد دیجیتال را بصورت آنلاین و دستگاه iOS یا Android خود پر کنید.ثبت نام برای یک حساب کاربری رایگان!
goformz

سایت اینترنتی:

دسته بندی ها

گزینه های GoFormz برای همه سیستم عامل های دارای مجوز

Alpha Anywhere

Alpha Anywhere

بسترهای نرم افزاری Alpha تنها محیط توسعه و استقرار برنامه های کاربردی تلفن همراه و وب است که دارای اجزای متمایز "بدون کد" (آلفا ترفورم) و "کم کد" (آلفا هرجایی) است.
Scoop Solar

Scoop Solar

Scoop Solar یک راه حل نرم افزاری خورشیدی است که برای کمک به تیم های نصب ، فروش و O&M بهتر درگیر با داده ها در دفتر و این زمینه است.فرم های موبایل ، داده های یکپارچه و ویژگی های مدیریت پروژه به حداقل رساندن خطاهای پرهزینه کمک می کند.