MinCal Widget

MinCal Widget

ویجت تقویم که ماه جاری را نشان می دهد. پیش فرض 3x2 (قابل تغییر) تم تاریک نمایش همه رویدادها از تقویم های شما
  • نرم افزار رایگان
  • Android
ویجت تقویم که ماه جاری را نشان می دهد.پیش فرض 3x2 (قابل تنظیم) تم تاریک همه رویدادها را از تقویم های خود نشان می دهد با فشار دادن بر روی هدر پیکربندی ویجت را باز می کند با فشار دادن روی هر سلول روز برنامه برنامه تقویم را باز می کند
mincal-widget

سایت اینترنتی:

امکانات

دسته بندی ها

گزینه های MinCal Widget برای همه سیستم عامل های دارای مجوز