Rings Extended

Rings Extended

انتخابگر آهنگ زنگ استاندارد را با یک مورد جدید جایگزین می کند که انتخاب آهنگ های موسیقی نصب شده و صداهای دیگر را آسان می کند.کافیست برای زنگ آهنگ به تنظیمات یا تنظیمات برنامه بروید و از شما خواسته می شود از حلقه های تمدید استفاده کنید.
rings-extended

دسته بندی ها

گزینه های Rings Extended برای همه سیستم عامل های دارای مجوز