Speed Intensifier

Speed Intensifier

سرعت تقویت کننده سرعت انیمیشن ها را بر روی آیفون های فرار از زندان ، iPod Touch یا iPad خود افزایش می دهد.
سرعت تقویت کننده سرعت انیمیشن ها را بر روی آیفون های فرار از زندان ، iPod Touch یا iPad خود افزایش می دهد.با افزودن منبع repo.insanelyi.com برای افزودن منبع به Cydia ، Cidia را باز کنید و به مدیریت-> Source-> Edit-> اضافه کنید.
speed-intensifier

سایت اینترنتی:

امکانات

دسته بندی ها

گزینه های Speed Intensifier برای همه سیستم عامل های دارای مجوز

Fake Clock Up

Fake Clock Up

FakeClockUp به شما امکان می دهد سرعت انیمیشن انتقال برای آیفون jail شکسته خود را به ترجیح خود تنظیم کنید ، در نتیجه باعث می شود دستگاه شما سریعتر اجرا شود.