Startup Compass

Startup Compass

معیارهای اصلی تجارت خود را محک بزنید. نقاط ضعف و نقاط ضعف خود را با استفاده از نقاط مرجع دهها هزار نفر از مشاغل نرم افزاری با خوشحالی با استفاده از قطب نمای تشخیص دهید.
  • برنامه پرداخت شده
  • Web
معیارهای اصلی تجارت خود را محک بزنید.نقاط قوت و ضعف خود را با نقاط مرجع از ده ها هزار نفر از مشاغل نرم افزاری که با خوشحالی از قطب نما استفاده می کنند ، تشخیص دهید
startup-compass

سایت اینترنتی:

دسته بندی ها

گزینه های Startup Compass برای همه سیستم عامل های دارای مجوز