Surviving Mars

Surviving Mars

Surviving Mars یک سازنده شهرک علمی است که همه چیز در مورد استعمار مریخ و زنده ماندن از روند کار است.
Surviving Mars یک سازنده شهرک علمی است که همه چیز در مورد استعمار مریخ و زنده ماندن از روند کار است.قبل از تعیین مکان برای مستعمره خود ، یک آژانس فضایی برای منابع و پشتیبانی مالی انتخاب کنید.گنبدها و زیرساختها را بسازید ، در مورد امکانات جدید تحقیق کنید و از هواپیماهای بدون سرنشین برای باز کردن روشهای دقیق تر برای شکل دهی و گسترش شهرک خود استفاده کنید.
surviving-mars

امکانات

دسته بندی ها

گزینه های Surviving Mars برای همه سیستم عامل های دارای مجوز

Free MARS

Free MARS

این سال 2077 است ، برای اولین بار در تاریخ بشریت سرانجام استعمار سیاره دیگری آغاز شد.