Tactick

Tactick

تصور کنید که همه کارهای تکراری خود را که تعیین کرده اید ، اختصاص داده شده و انجام می دهید.این تاکتیک است
Tactick وظایف تکراری خود را به Organized Routines ارتقا می دهد ™ که ایجاد ، اختصاص ، برنامه ریزی ، بی درنگ ، حساب کاربری را آسان می کند و گزارش می دهد در مورد همه کارهای تکراری مورد نیاز برای حفظ زندگی شما و پیشرفت و پیشرفت.
tactick

سایت اینترنتی:

امکانات

دسته بندی ها

گزینه های Tactick برای همه سیستم عامل های دارای مجوز